fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Jacinth East meets West Fashion

1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 • 1.2Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met JACINTH HQ contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 • 1.3 JACINTH HQ: Eenmanszaak .  Handelend onder de naam JACINTH HQ statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2394 GJ) Hazerswoude aan het adres J. Haydnlaan 19 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71529640
 • 1.4Goederen: alle door JACINTH HQ aan de Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst te leveren goederen.
 • 1.5Aanbieding: elk schriftelijk aanbod van JACINTH HQ aan de Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst.
 • 1.6Order: de door de Afnemer per e-mailbericht, brief of purchase orderformulier bij JACINTH HQ  geplaatste bestelling voor de levering van Goederen.
 • 1.7Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen JACINTH HQ en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • 1.8Partijen: verwijzing naar JACINTH HQ en Afnemer gezamenlijk.

  2. Toepasselijkheid

 • 2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van en Overeenkomsten met JACINTH HQ. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op levering van Goederen die JACINTH HQ door een derde laat leveren.
 • 2.2Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg overeenkomsten tussen JACINTH HQ en de Afnemer. De Afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
 • 2.3JACINTH HQ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
 • 2.4Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5Indien JACINTH HQ niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JACINTH HQ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • 2.6Indien JACINTH HQ bij één of meerdere Overeenkomsten met de Afnemer afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen JACINTH HQ en de Afnemer.
 • 2.7Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

  3. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • 3.1Alle Aanbiedingen van JACINTH HQ zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de Aanbieding geen termijn van aanvaarding bevat, geldt dat de Aanbieding na 8 dagen automatisch komt te vervallen.
 • 3.2De van de Aanbieding deel uitmakende documenten, zoals prijslijsten, brochures, catalogi, folders en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Afnemer verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor JACINTH HQ. Voornoemde bescheiden zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van JACINTH HQ
 • 3.3JACINTH HQ kan niet aan haar Aanbieding worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.4Er komt pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat JACINTH HQ de Order schriftelijk aanvaardt. Indien de Afnemer een Aanbieding aanvaardt, heeft JACINTH HQ niettemin het recht om de Aanbieding binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 • 3.5Indien Afnemer een Order plaatst bij JACINTH HQ voor de levering van Goederen zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Order door JACINTH HQ schriftelijk is bevestigd of wanneer JACINTH HQ op verzoek van de Afnemer met de uitvoering van de Order is begonnen. Afnemer is niet gerechtigd een Order, ook niet als deze nog niet is aanvaard door JACINTH HQ te herroepen. JACINTH HQ heeft te allen tijde het recht een order te weigeren.


  4. Prijzen

 • 4.1Tenzij anders vermeld zijn de in een Aanbieding c.q. Overeenkomst vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW, invoerrechten, vracht heffingen, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege alsook exclusief eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door JACINTH HQ afzonderlijk aan Afnemer in rekening worden gebracht. Alle door JACINTH HQ gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Aanbieding bekende prijsbepalende factoren.
 • 4.2Tenzij anders vermeld zijn de in een Aanbieding c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door JACINTH HQ te leveren Goederen gebaseerd op levering ex works, als gedefinieerd in de ICC Incoterms, aan het adres van haar magazijn zoals door JACINTH HQ aan Afnemer schriftelijk wordt medegedeeld, tenzij Partijen overeenkomen dat JACINTH HQ zorgdraagt voor het vervoer van de Goederen, in welk geval de kosten daarvan voor rekening van de Afnemer komen.
 • 4.3JACINTH HQ is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Goederen aan te passen indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de kostprijs van de te leveren Goederen. JACINTH HQ is daarnaast steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 15% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 • 4.4Ter zake de door JACINTH HQ verrichte prestaties en de daarvoor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van JACINTH HQ volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.


  5. Uitvoering Overeenkomst en levering Goederen

5.1Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal JACINTH HQ overgaan tot levering van de Goederen zoals vermeld in de Overeenkomst. JACINTH HQ heeft het recht een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde partij uit te laten voeren.

5.2Alle opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij sluiten van de Overeenkomst aan JACINTH HQ bekend waren. Deze levertijden gelden steeds als streefdata, hebben een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. JACINTH HQ spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op.

5.3JACINTH HQ is nimmer gehouden tot het vergoeden van schade, indien JACINTH HQ om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste en/of volledige levering van de Goederen, tenzij in specifieke gevallen anders overeengekomen is of tenzij de Afnemer opzet of grove nalatigheid van JACINTH HQ bewijst. De Afnemer dient zelf een verzekering af sluiten om dit te dekken.

5.4JACINTH HQ  levert de Goederen ex works, als gedefinieerd in de ICC Incoterms, aan het adres van haar magazijn zoals door JACINTH HQ aan Afnemer schriftelijk wordt medegedeeld. Alle risico’s ter zake van door JACINTH HQ af te leveren Goederen gaan over op de Afnemer op het moment dat de aflevering van de Goederen door JACINTH HQ aldaar plaatsvindt, ook indien JACINTH HQ de kosten van verzending voor haar rekening neemt. De Goederen blijven echter conform artikel 6 het eigendom van JACINTH HQ totdat de prijs door de Afnemer volledig is betaald.

5.5Indien de Afnemer wenst dat JACINTH HQ zorgdraagt voor het transport van de Goederen van haar magazijn zoals door JACINTH HQ schriftelijk aan Afnemer wordt medegedeeld, naar een door de Afnemer op te geven adres en JACINTH HQ daarmee instemt, betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 5.2 plaatsvindt. De overeenkomst ter zake het transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten en de risico’s van het transport volledig voor rekening van de Afnemer komen.

5.6De Afnemer is gehouden JACINTH HQ bij het aangaan van de Overeenkomst – en in ieder geval vóór dat JACINTH HQ overgaat tot levering van de Goederen – de informatie te doen toekomen die voor JACINTH HQ nodig is voor een correcte en tijdige levering van de Goederen.

5.7De Afnemer dient de Goederen direct af te nemen op het moment van levering.

5.8De datum die vermeld is op het vervoersdocument geldt als leveringsdatum.

5.9JACINTH HQ is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deel leveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Afnemer is gehouden deze deelfacturen te betalen overeenkomstig artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.

5.10Indien, om welke reden dan ook, de Afnemer niet in staat is de Goederen die voor verzending gereed zijn, op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal JACINTH HQ – mits haar opslagmogelijkheden dat toelaten en mits volledige betaling van de Goederen heeft plaatsgevonden – op verzoek van de Afnemer de Goederen voor de Afnemer gaan houden. De opslagkosten komen voor rekening van de Afnemer en worden berekend vanaf het tijdstip dat de Goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later moment is, vanaf de tussen Partijen overeengekomen leveringsdatum.

5.11Indien de Afnemer weigert de Goederen af te nemen, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming is de Afnemer in verzuim en zijn alle vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is JACINTH HQ gerechtigd om alle rechtsmaatregelen te nemen die de wet daarvoor biedt.

5.12Indien JACINTH HQ in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Afnemer weigert de bestelde Goederen af te nemen, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.


6. Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1Het eigendom van de door JACINTH HQ aan de Afnemer afgeleverde Goederen gaat pas over op de Afnemer als de Afnemer alles heeft voldaan inzake hetgeen de Afnemer uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Afnemer en in dat kader geleverde Goederen te vorderen mocht hebben of krijgen van de Afnemer, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.
 • 6.2JACINTH HQ raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Afnemer de van JACINTH HQ ontvangen Goederen ver- of bewerkt. De Afnemer gaat bedoelde Goederen in dat geval automatisch houden voor JACINTH HQ.
 • 6.3De Afnemer is verplicht (1) de geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Goederen te verzekeren, (2) alle vorderingsrechten die de Afnemer voor wat betreft de door JACINTH HQ geleverde Goederen ten opzichte van derden mocht hebben op verzoek van JACINTH HQ  per omgaande aan JACINTH HQ over te dragen door middel van cessie, (3) aan derden kenbaar te maken dat de door JACINTH HQ aan de Afnemer geleverde Goederen door JACINTH HQ onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd indien de Afnemer de Goederen nog niet (volledig) heeft betaald.
 • 6.4Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is JACINTH HQ gerechtigd om de geleverde Goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Goederen voor de Afnemer houden, direct weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Afnemer deze verplichting niet nakomt van al hetgeen De Afnemer aan JACINTH HQ is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 6.5Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt de Afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Goederen op de dag van de terugname.
 • 6.6Tevens geldt dat JACINTH HQ op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Afnemer geleverde Goederen. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen JACINTH HQ van de Afnemer te vorderen heeft of zal krijgen. De Afnemer zal op eerste verzoek van JACINTH HQ een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.


  7. Betaling

 • 7.1Tenzij anders overeengekomen, dient 50% van al hetgeen de Afnemer aan JACINTH HQ verschuldigd is bij de bevestiging van de Order en vóór de levering van de Goederen door JACINTH HQ door de Afnemer aan JACINTH HQ te worden voldaan. Het restant van 50% dient uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum door de Afnemer te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 • 7.2Indien het JACINTH HQ wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Afnemer in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is JACINTH HQ gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, volledige betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Afnemer. De Afnemer dient op eerste verzoek van JACINTH HQ daaraan gehoor te geven.
 • 7.3JACINTH HQ is bovendien te allen tijde gerechtigd de Afnemer te verplichten, indien JACINTH HQ de door haar te leveren Goederen wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, mee te werken aan een kredietbeoordeling.
 • 7.4Indien de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Afnemer deze bezwaren uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan JACINTH HQ kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
 • 7.5De Afnemer is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens JACINTH HQ op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op JACINTH HQ. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Goederen (reclame) geven de Afnemer aldus nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.
 • 7.6Indien de Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum voldoet dan wel indien de Afnemer niet 50% van al hetgeen de Afnemer aan JACINTH HQ verschuldigd is voor de levering van de Goederen voldoet, is de Afnemer automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuim datum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 7.7Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke JACINTH HQ moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 230,- exclusief BTW. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, zullen deze werkelijk gemaakte kosten worden gevorderd.
 • 7.8Indien de Afnemer niet zorgdraagt voor tijdige betaling, heeft JACINTH HQ het recht om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
 • 7.9Betalingen van de Afnemer strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. JACINTH HQ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JACINTH HQ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • 7.10Indien de Overeenkomst met meer dan één Afnemer is gesloten, dan zijn alle Afnemers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
 • 7.11Indien de Afnemer artikel 7.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van JACINTH HQ als bedoeld in artikel 7.2 dan wel weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of als geen positieve kredietbeoordeling wordt afgegeven, is JACINTH HQ gerechtigd:
 • a.om de Goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving te leveren, in welk geval de Goederen bij JACINTH HQ of een derde opgeslagen worden vanaf het moment van de schriftelijke kennisgeving en dit op kosten en voor risico – waaronder het risico op kwaliteitsvermindering – van de Afnemer totdat de volledige koopprijs betaald is.
 • b.of om de Overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist en de Goederen aan (een) derde partij(en) te verkopen of te leveren. In dat geval is de Afnemer, wanneer JACINTH HQ hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Afnemer aansprakelijk voor deze schade en kosten en dient zij deze te vergoeden;
 • c.of haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten als bedoeld in artikel 8. In dat geval zijn de bepalingen van dat artikel van toepassing.
 • 7.12JACINTH HQ is in het geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst op grond van artikel 7.10 nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Afnemer, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan JACINTH HQ zijn toe te rekenen.


  8. Vrees niet nakoming

8.1Indien na het sluiten van de Overeenkomst JACINTH HQ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Afnemer aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Afnemer is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Afnemer is of wordt gelegd, ofwel de Afnemer enige betalingsverplichting jegens JACINTH HQ niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens JACINTH HQ uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. JACINTH HQ is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

8.2JACINTH HQ is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien JACINTH HQ daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Afnemer. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van JACINTH HQ

9. Beëindiging

 • 9.1Alle tussen JACINTH HQ en de Afnemer gesloten Overeenkomsten, kunnen door JACINTH HQ zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
 • a.Indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
 • b.Indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Afnemer, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
 • c.Indien de Afnemer haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
 • d.Indien beslag wordt gelegd ten laste van de Afnemer;
 • e.Indien de Afnemer de onderneming staakt of dreigt te staken;
 • f.Indien na het sluiten van de Overeenkomst JACINTH HQ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of indien naar het oordeel van JACINTH HQ inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 • g.De Afnemer enige op haar krachtens tussen JACINTH HQ en de Afnemer gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Afnemer rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
 • h.Indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van JACINTH HQ kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
 • i.Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van JACINTH HQ kan worden gevergd.
 • j.Indien er een wijziging plaatsvindt in de onderneming van de Afnemer waardoor (een deel van) de zeggenschap binnen de onderneming van de Afnemer wijzigt.
 • 9.2Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van JACINTH HQ op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft JACINTH HQ recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • 9.3Indien de beëindiging op grond van dit artikel aan de Afnemer is toe te rekenen, heeft JACINTH HQ het recht op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt en nog zal lijden.10. Klachten/onderzoeksplicht
 • 10.1De Afnemer is steeds gehouden om binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Goederen te onderzoeken of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
 • 10.2In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde Goederen, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na de levering van de Goederen schriftelijk kenbaar te maken aan JACINTH HQ. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij JACINTH HQ
 • 10.3De in artikel 10.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat JACINTH HQ zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.
 • 10.4In het geval een klacht niet binnen de in artikel 10.1 of – indien van toepassing – 10.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 10.3 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.
 • 10.5Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door JACINTH HQ, heeft JACINTH HQ de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Afnemer te leveren ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. Indien een klacht gegrond is verklaard heeft de Afnemer geen recht op een andere vorm van (schade)-vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te beëindigen.
 • 10.6De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JACINTH HQ gerechtigd om de Goederen aan JACINTH HQ te retourneren. Retourzendingen die niet worden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door schriftelijke toestemming van JACINTH HQ zijn niet toegestaan. In het geval de Afnemer in weerwil van deze bepalingen alsnog de Goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal JACINTH HQ deze Goederen weigeren dan wel ter beschikking houden van de Afnemer. JACINTH HQ houdt deze Goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Afnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Afnemer.
 • 10.7Klachten ontheffen de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.11. Nakoming/Garantie
 • 11.1JACINTH HQ zal haar uiterste best doen om de Goederen in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit te leveren als de hoeveelheid en kwaliteit die door de Afnemer besteld is en door JACINTH HQ is bevestigd.
 • 11.2Mededelingen door of namens JACINTH HQ met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen in de ruimste zin, van de geleverde Goederen worden slechts beschouwd als garanties indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door JACINTH HQ.
 • 11.3Kleine afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleur omvang, het gewicht, de afwerking, het ontwerp et cetera, die als toelaatbaar beschouwd worden in de markt of technisch niet voorkomen kunnen worden alsook normale slijtage van de geleverde Goederen, vormen nimmer grond voor een tekortkoming aan de zijde van JACINTH HQ
 • 11.4Ook geringe afwijkingen in de geleverde hoeveelheid – dat wil zeggen minder dan 5% van de bestelde hoeveelheid – leveren nimmer een tekortkoming op aan de zijde van JACINTH HQ.
 • 11.5Wanneer de Afnemer de door JACINTH HQ geleverde Goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat JACINTH HQ de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.12. Product Recall

12.1In dringende gevallen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval dat de te leveren Goederen of geleverde Goederen niet blijken te voldoen aan de al dan niet gestelde wettelijke vereisten, waarbij JACINTH HQ zal oordelen of een geval al dan niet dringend is, is de Afnemer op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Goederen terug te sturen aan JACINTH HQ en in het geval de Goederen reeds door de Afnemer aan derden zijn geleverd, deze bij de betreffende derden terug te halen. In het geval JACINTH HQ tot een als hiervoor omschreven bedoelde product recall overgaat, is de Afnemer verplicht in dat verband alle maatregelen te treden die JACINTH HQ noodzakelijk acht en in dat kader gevolg te geven aan alle instructie van JACINTH HQ die verband houden met de product recall en zal de Afnemer op haar beurt zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen nemen en zich tot het uiterste inspannen. In het geval JACINTH HQ besluit over te gaan tot een product recall is JACINTH HQ uitsluitend gehouden tot ofwel vervanging van de Goederen ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen ter zake de teruggehaalde Goederen. JACINTH HQ kan in het geval een product recall niet gehouden worden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van de Afnemer.

13. Overmacht

 

 • 13.1Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop JACINTH HQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JACINTH HQ niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor JACINTH HQ dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van JACINTH HQ verwacht kan worden. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend – werkstakingen in het bedrijf van JACINTH HQ of van derden, extreme weersomstandigheden, machinebreuk, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat JACINTH HQ een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, alsook defecten aan vervoers middelen en andere transport belemmeringen. JACINTH HQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JACINTH HQ haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 13.2JACINTH HQ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de Goederen daardoor niet op het overeengekomen tijdstip aan de Afnemer kunnen worden geleverd, is zowel JACINTH HQ als de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere Partij.
 • 13.3JACINTH HQ is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens JACINTH HQ uit hoofde van de Overeenkomst met de Afnemer reeds is gepresteerd voorafgaande aan het moment van overmacht.14. Aansprakelijkheid
 • 14.1Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat JACINTH HQ jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
 • a.JACINTH HQ is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat JACINTH HQ is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste gegevens/bestanden;
 • b.JACINTH HQ is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie noch voor schade die elders in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten;
 • c.De aansprakelijkheid van JACINTH HQ, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Afnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van JACINTH HQ in voorkomend geval uitkeert;
 • d.In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van JACINTH HQ – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van JACINTH HQ, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot:
 • -de nettowaarde van de factuur ter zake de Goederen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door JACINTH HQ aan de Afnemer verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • -dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Goederen ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door JACINTH HQ aan de Afnemer verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden; en
 • -de totale aansprakelijkheid – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – in geen geval meer zal bedragen dan € 1.000,- (duizend euro).
 • 14.2Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JACINTH HQ en/of van leidinggevenden van JACINTH HQ.
 • 14.3Alle ondergeschikten van JACINTH HQ en door haar ingeschakelde derden, alsmede hun ondergeschikten, kunnen zich tegenover de Afnemer en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als JACINTH HQ beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 • 14.4Schade waarvoor  JACINTH HQ aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan JACINTH HQ gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
 • 14.5Een aansprakelijkheidsvordering jegens JACINTH HQ en/of haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, alsmede hun ondergeschikten, vervalt binnen 12 maanden nadat de Afnemer bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.15. Vrijwaring
 • 15.1De Afnemer vrijwaart JACINTH HQ volledig en stelt JACINTH HQ en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door de Afnemer dan wel andere derden lijden c.q. maken als gevolg van een ingestelde vordering, aanhangig gemaakt geding of dreiging daarvan, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo 6:190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.
 • 15.2Indien JACINTH HQ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden JACINTH HQ zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Afnemer in dat geval verwacht mag worden.
 • 15.3De Afnemer is gehouden zorg te dragen voor een adequate verzekering teneinde het uitvoeringsrisico als bedoeld in dit artikel af te dekken. De Afnemer is op eerste verzoek van JACINTH HQ  gehouden te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens JACINTH HQ aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Afnemer ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan JACINTH HQ geschieden. Een eventuele uitkering aan JACINTH HQ op grond van een door de Afnemer gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van JACINTH HQ op de Afnemer, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • 16.1Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder – maar niet beperkt tot – merk-, auteurs-, model- en databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gebruikt of ontstaan en/of in de Goederen zijn opgenomen waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan JACINTH HQ en mogen niet worden gebruikt of geregistreerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 16.2 De Afnemer zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JACINTH HQ, de naam of merken van JACINTH HQ niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen of symbolen die naar het oordeel van de Afnemer de betrokkenheid van JACINTH HQ in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, een door JACINTH HQ opgesteld plan, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren. Het is de Afnemer meer specifiek niet toegestaan een domeinnaam te registreren die de naam of merken van JACINTH HQ bevat.
 • 16.3Het is de Afnemer voorts niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door JACINTH HQ geleverde Goederen of de daarbij behorende materialen te verwijderen of te wijzigen


  17. Overdracht van rechten en plichten

 • 17.1De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 • 17.2JACINTH HQ is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde te verkopen en/of over te dragen alsmede zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer.18. Toepasselijk recht en forumkeuze
 • 18.1Op alle rechtsbetrekkingen – tussen JACINTH HQ en de Afnemer, waaronder begrepen de Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Afnemer aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 18.2Geschillen die in verband met een Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • 18.3Indien JACINTH HQ contracteert met een Afnemer die in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd, zal het geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Haarlem. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal. Niettemin heeft JACINTH HQ tevens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 JACINTH HQ

Joseph Haydnlaan 19
2394 GJ Hazerswoude
Nederland
Telefoonnummer: 06-23770876
E-mailadres: info@jacinth.nl
Kvk nummer: 71529640
BTW nummer: NL090681289B01
NL37RABO0329518186
Bic-Swift code : RABO NL2U

 

Facebook
Facebook
Instagram